Ewch at gynnwys

Teulu / Family

2 Mawrth – 23 Mehefin 2024

Oriel 1

Bydd Teulu yn gweld teuluoedd o Geredigion, Powys a Gwynedd yn gweithio gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gyd-curadu arddangosfa fawr fydd yn dangos gwaith a chymryd ysbrydoliaeth o’n casgliadau cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru – Museum Wales.
Mae’n brosiect sy’n torri tir newydd, sy’n arloesol ac sy’n ceisio dod o hyd i fodelau newydd o weithio sy’n rhoi’r cyhoedd wrth galon y broses o wneud penderfyniadau. Wrth ei graidd mae’r nod i chwalu’r rhwystrau sy’n atal cynulleidfaoedd teuluol rhag mwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

 

Mae’r arddangosfa hon wedi’i churadu gan 4 teulu. Cawsom wahoddiad gan Ganolfan y Celfyddydau i weithio gyda nhw dros gyfnod o 6 mis mewn prosiect cydweithredol a oedd yn ceisio deall yn well beth mae teuluoedd eisiau o arddangosfeydd celf.

Roeddem ni gyd eisiau cymryd rhan gan ein bod wrth ein bodd yn creu celf a chrefft gyda’n gilydd ac wedi darganfod nad oes llawer o gyfleoedd i’r teulu cyfan wneud hyn. Gweithiodd Canolfan y Celfyddydau mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Ysgol Gelf Aberystwyth a chawsom rhyddid i ddewis gweithiau o’n casgliadau cenedlaethol anhygoel i greu ein harddangosfa ein hunain.

Ond ble i ddechrau? Beth oeddem ni eisiau ei ddweud yn ein harddangosfa? Aethom ar daith i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Ysgol y Celfyddydau Aberystwyth lle cawsom gyfle i edrych ar lawer o gelf a mynd tu ôl i’r llenni. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn dod yn fwy hyderus gyda’i gilydd ar yr adeg hon, gan feithrin ffrindiau a llithro ar hyd lloriau mewn mannau agored.

Fe wnaethom archwilio’r hyn yr ydym yn ei hoffi, ein diddordebau a’n hobïau, yr hyn nad ydym yn ei hoffi a’r hyn yr ydym yn hoffi ei wneud fel teuluoedd. Daeth thema gyffredin i’r amlwg, ac roeddem am bortreadu’r hyn oedd yn bwysig i ni – sef treulio amser gyda’n gilydd- gyda’r teulu, ym myd natur, y traeth, y mynyddoedd a sut y dylem ofalu am ein hamgylchedd. Siaradodd yr holl weithiau â ni am hyn.

Roedd y plant yn cael eu denu i liw a dyna pam wnaethon ni benderfynu ychwanegu llawer o liw i’r oriel. Roeddem hefyd eisiau elfen ryngweithiol i dynnu teuluoedd i mewn a ddiddanu’r plant felly cawsom gyfle i weithio gyda’r artistiaid Jenny Hall, Karina Kolesnikaite, Ella Louise Jones a thechnegydd Tim Walley i greu profiad synhwyraidd yn ogystal ag un gweledol.

Fe wnaethom hefyd ymateb i’r themâu a’r gweithiau celf a ddewiswyd trwy serameg ag animeiddio, a oedd yn wych i wneud rhywbeth ymarferol a chreadigol, roedd y plant wrth eu bodd yn creu cerfluniau môr clai. Wrth i ni fynd ymlaen, rydyn ni i gyd wedi dod yn ffrindiau da iawn, fel teulu.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r gweithiau celf, y gweithgareddau creadigol a’r gofod cymaint a ni wedi wrth roi’r cyfan at ei gilydd, rydym yn meddwl bod gweithiau hyfryd yma – gwelwch y Picasso y mynnodd Remy 7 oed ein bod yn ei gynnwys! Rydym yn eich gwahodd i dreulio amser yma gyda’ch teulu a mwynhau.

Kiri – Mammy, Remy – 7, Indie – 4, Rudy – 11 mis

Petra – Mam, Shane – Dad, Flynn – 7, Mabli – 5, Nellie – 2

Jo – Mam, Gruff- 4, Georgina -1

Abby – Mam, Rhys – Dad, Brooklyn – 10, Felix – 3

Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am ariannu’r prosiect hwn ac i’n partneriaid prosiect Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ysgol y Celfyddydau Aberystwyth, Plant Dewi, Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Ffion Rhys curadur, Elin Vaughan Crowley artist a phrosiect cydlynydd, Laura Hughes tiwtor cerameg a Charlie Carter, tiwtor animeiddio am eu rhan i alluogi hyn i ddigwydd.

 

Gweithdai Teulu Am Ddim